Inplastade ristningar

2016-09-15 08:11

Varför är det plast över ristningarna?
För att få bort lav och alger som växer naturligt på sten
har tre hällar i Nämforsen täckts över med plast under hösten.
Plasten tas bort våren 2018.

Inplastade ristningar

Vid förvaltning och skötsel av hällbildslokaler gäller det att tillämpa strategier som tillgodoser bästa bevarande

med minsta åverkan på de värden som finns i kulturminnet och miljön. Metoden att täcka över ristningarna

under vintern tillämpas i dag vid behov på flertalet svenska ristningar och i vårt grannland Norge.

Metoden har använts i ca 15 år och anses vara den som är skonsammast.